Svarbiausi išorės vertinimo rezultatai
 1. STIPRIEJI IR TOBULINTINI MOKYKLOS VEIKLOS ASPEKTAI

Stiprieji mokyklos veiklos aspektai

 1. Aiškiai suvokiami ir kryptingai įgyvendinami gimnazijos pažangos siekiai. 1.2.3, 5.1.1.

 2. Veiklos planavimas įvairiais lygmenimis, siekiant uždavinių, priemonių ir rezultatų dermės. 2.1.2, 5.1.3.

 3. Kryptingas gimnazijos įvaizdžio ir viešųjų ryšių sistemos kūrimas. 1.4.3.

 4. Demokratiškas ir atsakingas vadovavimas gimnazijai. 5.3.

 5. Aukšta daugumos pedagoginių darbuotojų kvalifikacija ir dalykinė kompetencija. 5.4.1.

 6. Daugumos klasių mikroklimatas palankus mokymuisi. 1.1.6, 2.2.3.

 7. Aukšta mokinių mokymosi motyvacija. 2.4.1.

 8. Veiksminga pedagoginė, psichologinė ir socialinė pagalba. 4.2.

 9. Kryptinga pagalba mokiniams, planuojantiems karjerą. 4.4.

 10.   Gimnazijos bendruomenė didžiuojasi savo mokykla. 1.1.3.

 Verta pasveikinti Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnaziją už išskirtinius mokymosi pasiekimus. 3.2.

 Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1. Inovatyvių, bendrąsias kompetencijas ugdančių metodų taikymas pamokose. 2.3.1.

 2. Mokymosi uždavinio, orientuoto į pamatuojamus pasiekimus pamokoje, formulavimas ir įgyvendinimas. 2.2.1, 2.3.4.

 3. Pažangos ir pasiekimų vertinimo formų ir būdų įvairovė. 2.6.2.

 4. Ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje skirtingų gebėjimų mokiniams. 2.5.2.

 5. Šiuolaikinių edukacinių erdvių, atitinkančių mokinių ugdymo (-si) poreikius, kūrimas. 5.5.3.

Svarbu!!!

Naujienų ieškokite naujame tinklapyje.

_________________

Kviečiame paskaityti

azuolynas.blogr.lt

 

 

El-dienynas

2015–2016 m. m. dienynas

Pamokų tvarkaraštis

Modulių tvarkaraštis

____________________

 


Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
190440648
Paryžiaus Komunos g. 16,
LT-91166 Klaipėda
El. p. azuolyno.gimnazija@takas.lt
Tel./Fax. (8 46) 38 35 06

Paramos sąskaita:
LT 14 40100 42300096140Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų finansuojamuoseMokyklų tobulinimo programos plius“ projektuose, respublikiniame projekteDemokratinis ugdymas Lietuvoje“

Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija yra VU partnerė